Formy wtryskowe, wykrojniki, formy do pras

Formy wtryskoweFirma SKRAWTECH specjalizuje si? w produkcji wysokiej jako?ci form do przetwórstwa tworzyw sztucznych jak i równie? us?ug z zakresu remontów i modernizacji form wtryskowych, oraz precyzyjnej obróbki skrawaniem. Zakres prac obejmuje kompleksowe us?ugi z obróbk? termiczn? i galwaniczn? wraz z wydawaniem ?wiadectw jako?ci.

Proces projektowania i produkcji realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego, w oparciu o innowacyjne technologie wytwarzania, wieloletnie do?wiadczenie, najwy?sz? jako?? surowców oraz kompetentn? i wykwalifikowan? kadr?.

Oferowane wyroby spe?niaj? wysokie wymogi techniczne, dzi?ki czemu wyró?nia je trwa?o??, funkcjonalno?? oraz estetyka i precyzja wykonania. Wysoka jako?? us?ug, terminowo?? i konkurencyjne ceny przekona?y naszych klientów do nawi?zania sta?ej wspó?pracy.

Obróbka skrawaniem CNC - toczenie, frezowanie

Obróbka skrawaniemJako wyspecjalizowana narz?dziownia oferujemy Pa?stwu szeroki zakres us?ug zwi?zanych z kompleksow? obróbk? skrawaniem ró?nego rodzaju metali oraz tworzyw sztucznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Jeste?my dystrybutorem ró?nego rodzaju elementów oraz wyrobów toczonych i frezowanych dla wielu firm wywodz?cych si? z rozmaitych ga??zi przemys?u w kraju i zagranic?.

Narz?dziownia SKRAWTECH ukierunkowana jest na:

  • wykonywanie us?ugi zgodnie z ustalonym terminem,
  • wysok? jako?? oferowanych przez firm? produktów i us?ug, 
  • systematyczne podnoszenie jako?ci ?wiadczonych us?ug, 
  • dok?adne diagnozowanie potrzeb Klienta i dostosowanie do nich optymalnych rozwi?zania,

company-logo-black

stat4u